فروتنانه ترین سال زندگی من

تارااخبار

COVID-19 Pandemic

در 25 سالی که با بچه ها و خانواده کار می کنم، لحظاتی وجود دارد که همیشه مرا فروتن می کند. مادری که دستش را دراز می کند تا به فرزندش یک تخت گرم و یک غذای گرم بدهد در حالی که او نمی تواند - متواضعانه. یک مددکار اجتماعی تماس می گیرد زیرا یک مادر مجرد تصادف کرده است و باید در بیمارستان بستری شود. این یا… ادامه مطلب