مهد کودک بحران منطقه خلیج از تارا بارتولومئو به عنوان مدیر اجرایی جدید استقبال می کند

تاراتیم BACN

Tara, Executive Director

مهد کودک بحران منطقه خلیج (BACN) یک سازمان غیرانتفاعی است که ماموریت آن پیشگیری از کودک آزاری است. هدف مهد کودک بحران منطقه خلیج جلوگیری از سوء استفاده و بی توجهی به کودکان خردسال با حمایت از خانواده هایی است که تحت استرس یا بحران هستند. پس از یک جستجوی 5 ماهه، مهد کودک بحران منطقه خلیج با هیجان اعلام می کند که تارا بارتولومئو… ادامه مطلب